NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2022.02.19 Nghiên cứu lựa chọn, đề xuất một số địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ ở Việt Nam theo hướng dẫn của Tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
TNMT.2021.05.01 Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý, xử lý pin năng lượng mặt trời thải
TNMT.2021.01.20 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng cấu trúc chương trình đào tạo lĩnh vực môi trường tại các trường đại học trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
TNMT.2021.01.21 Nghiên cứu xây dựng hệ phương pháp trong đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và đánh giá rủi ro môi trường
TNMT.2021.01.22 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cập nhật các phương pháp tiên tiến ứng dụng trong quan trắc, dự báo chất lượng môi trường và đánh giá tác động của các chất ô nhiễm trong thành phần môi trường đến sức khỏe con người
TNMT.2021.01.23 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để tích hợp mô hình kinh tế tuần hoàn trong các hoạt động thiết kế hệ thống xử lý chất thải rắn
TNMT.2020.07.04 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GNSS kết hợp với Viễn thám và GIS để theo dõi sự nóng lên trên quy mô cục bộ và ảnh hưởng của nó đến tài nguyên nước ở Việt nam
NVTX.2021.04.02 Nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm một số nước trên thế giới về áp dụng công cụ tạo lập thị trường trong kiểm soát ô nhiễm nước thải, khí thải và bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam
NVTX.2021.04.03 Tổng hợp, phân tích kinh nghiệm thế giới về mô hình thành phố thông minh và đề xuất định hướng phát triển mô hình ở Việt Nam
TNMT.2021.02.03 Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo mức nước lũ từ xa sử dụng sóng vô tuyến cho các lưu vực nhỏ
Tổng số: 1543 bản ghi.