NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
NVTX.2021.03.05 Nghiên cứu xây dựng nội dung, phương pháp và quy trình điều tra ĐCTV-ĐCCT liên quan đến một số dạng tai biến địa chất.
NVTX.2022.10.01 Nghiên cứu cơ sở lí luận và đề xuất định hướng cơ chế huy động nguồn lực tại chỗ tham gia xây dựng, thực hiện phương án bảo vệ môi trường làng nghề
TNMT.2022.01.32 Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động điều tra, đánh giá và lập bản đồ địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất dầu khí
TNMT.2023.02.25 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ và hướng dẫn kỹ thuật thành lập Bản đồ khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên dựa trên dữ liệu vệ tinh, dữ liệu địa lý - cảnh quan
TNMT.2023.01.02 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất chính sách khuyến khích phát triển các dự án phát điện từ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp điều kiện Việt Nam.
TNMT.2023.01.03 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng dự thảo hướng dẫn kỹ thuật về cách thức, phương pháp, cách thiết lập mạng lưới lấy mẫu phân tích sơ bộ, chi tiết chất lượng môi trường đất tại hiện trường.
TNMT.2023.01.04 Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí phát triển bền vững trong hoạt động khoáng sản phục vụ sửa đổi Luật Khoáng sản 2010
TNMT.2023.01.05 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất cơ chế chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu trữ các-bon của hệ sinh thái biển và đất ngập nước.
TNMT.2023.01.06 Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn nhằm đề xuất và thử nghiệm bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý, bảo vệ môi trường các di sản thiên nhiên tại Việt Nam
TNMT.2023.01.07 Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất giải pháp cải thiện quyền tiếp cận đất đai và đăng ký đất đai đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
Tổng số: 1327 bản ghi.