NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
NVTX.2021.04.02 Nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm một số nước trên thế giới về áp dụng công cụ tạo lập thị trường trong kiểm soát ô nhiễm nước thải, khí thải và bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam
NVTX.2021.04.03 Tổng hợp, phân tích kinh nghiệm thế giới về mô hình thành phố thông minh và đề xuất định hướng phát triển mô hình ở Việt Nam
TNMT.2021.02.03 Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo mức nước lũ từ xa sử dụng sóng vô tuyến cho các lưu vực nhỏ
TNMT.2021.02.05 Nghiên cứu ứng dụng các chỉ số dao động khí hậu quy mô lớn vào dự báo khí hậu cho Việt Nam
TNMT.2021.02.06 Nghiên cứu tích hợp, lồng ghép các thông tin khí hậu và dự báo thời tiết hạn dài phục vụ phát triển nông nghiệp thông minh ở khu vực Bắc Trung Bộ
TNMT.2021.04.04 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian xây dựng dữ liệu không gian địa lý 3D cho thành phố thông minh ven biển phù hợp với điều kiện Việt Nam, thí điểm tại khu vực thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
TNMT.2021.03.01 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng.
ĐTĐL.2021.06 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ trong nước biển và trầm tích bề mặt đáy biển.
TNMT.2021.04.03 Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo và ứng cứu sự cố an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường
TNMT.2021.562.07 Nghiên cứu, đánh giá hệ sinh thái đất ngập nước ven biển vườn quốc gia Côn Đảo, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững
Tổng số: 1547 bản ghi.