NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2023.02.25 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ và hướng dẫn kỹ thuật thành lập Bản đồ khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên dựa trên dữ liệu vệ tinh, dữ liệu địa lý - cảnh quan
TNMT.2023.01.02 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất chính sách khuyến khích phát triển các dự án phát điện từ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp điều kiện Việt Nam.
TNMT.2023.01.03 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng dự thảo hướng dẫn kỹ thuật về cách thức, phương pháp, cách thiết lập mạng lưới lấy mẫu phân tích sơ bộ, chi tiết chất lượng môi trường đất tại hiện trường.
TNMT.2023.01.04 Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí phát triển bền vững trong hoạt động khoáng sản phục vụ sửa đổi Luật Khoáng sản 2010
TNMT.2023.01.05 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất cơ chế chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu trữ các-bon của hệ sinh thái biển và đất ngập nước.
TNMT.2023.01.06 Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn nhằm đề xuất và thử nghiệm bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý, bảo vệ môi trường các di sản thiên nhiên tại Việt Nam
TNMT.2023.01.07 Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất giải pháp cải thiện quyền tiếp cận đất đai và đăng ký đất đai đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
TNMT.2023.01.08 Nghiên cứu xây dựng mô hình truyền thông chính sách và pháp luật về tài nguyên và môi trường cho người dân các huyện, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Áp dụng thử nghiệm cho một số huyện, xã tại khu vực ven biển Miền Trung
TNMT.2023.05.01 Nghiên cứu, tổng hợp và đánh giá tiềm năng các dạng tài nguyên năng lượng mặt trời, gió, sóng, thuỷ triều, địa nhiệt, sinh khối, lựa chọn các dạng tài nguyên năng lượng phù hợp có thể phát triển ở Việt Nam
TNMT.2023.05.02 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên tái tạo và lựa chọn công nghệ hợp lý, áp dụng hiệu quả đối với loại tài nguyên cụ thể ở Việt Nam
Tổng số: 1323 bản ghi.