NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
Ma_NV Test_NV_09032021
TNMT.2024.01.01 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam
TNMT.2023.02.28 Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về xác định hệ số phát thải vi nhựa trong sử dụng và thải bỏ sản phẩm hàng hóa tiêu dùng phổ biến tại Việt Nam
TNMT.2023.02.33 Nghiên cứu cơ sở khoa học để lượng hóa mối quan hệ giữa lượng phát thải khí nhà kính (KNK) với tăng trưởng và phát triển bền vững tại Việt Nam
TNMT.2023.06.10 Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn có tích hợp quy trình vận hành hồ chứa cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ
TNMT.ĐL.2023.06 Nghiên cứu phát triển mô hình thủy văn mã nguồn mở SAC-SMA kết hợp mô hình trí tuệ nhân tạo trong dự báo lũ thời gian thực, áp dụng thí điểm cho lưu vực sông Nậm Mu
TNMT.2024.02.01 Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí nhận dạng đất hiếm trong vỏ phong hóa và đề xuất quy trình điều tra, đánh giá
TNMT.2024.02.02 Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp lập bản đồ địa chất, khoáng sản tỷ lệ 1: 50.000 vùng đồng bằng châu thổ Việt Nam
TNMT.ĐL.2024.02 Nghiên cứu tiềm năng di sản địa chất một số thành tạo trầm tích, trầm tích - phun trào Kainozoi khu vực Nam Trung Bộ.
TNMT.ĐL.2024.03 Nghiên cứu mô hình nguồn gốc và điều kiện thành tạo khoáng hóa vàng phía Nam Lệ Thủy
Tổng số: 1383 bản ghi.