NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
NVTX.2021.02.02 Xây dựng khung báo cáo thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước (chỉ tiêu 6.5.1) và áp dụng thử nghiệm cho vùng đồng bằng sông Cửu Long
NVTX.2021.02.03 Cung cấp bản tin tài nguyên nước mùa cạn vào vùng Đồng bằng sông Cửu Long
NVTX.2021.02.04 Nghiên cứu sử dụng số liệu viễn thám xây dựng bản tin giám sát và cảnh báo hạn hán cho khu vực Tây Nguyê
NVTX.2021.02.05 Thông tin, truyền thông khoa học và công nghệ; hội nghị, hội thảo khoa học; xây dựng bộ thông tin dữ liệu phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Khoa học tài nguyên nước năm 2020- 2021
NVTX.2021.02.06 Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế, hợp tác trong nước với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ
NVTX.2021.02.07 Quản lý tổ chức cán bộ; tài chính; hành chính; quản trị của Viện Khoa học tài nguyên nước 2021
NVTX.2021.03.01 Quản lý hoạt động KHCN, hợp tác quốc tế, đào tạo sau đại học
NVTX.2021.03.02 Quản lý tổ chức cán bộ; hành chính, quản trị; kế hoạch, tài chính
NVTX.2021.07.03 Nghiên cứu, đề xuất quy trình vận hành tích hợp các thiết bị dò công trình ngầm (công nghệ GeoRadar) RIS Hi Mod và Vloc pro
NVTX.2021.07.04 Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định nồng độ bụi ở khu vực đô thị Việt Nam từ dữ liệu ảnh vệ tinh MODIS và số liệu các trạm đo AERONET
Tổng số: 1243 bản ghi.