NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2019.04.03 Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo nhanh một số chỉ tiêu khí thải bằng công nghệ huỳnh quang cực tím phù hợp điều kiện Việt Nam
TNMT.2019.04.04 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn cho một số lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam
TNMT.2020.02.01 Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết tối ưu hoá ngẫu nhiên để quy hoạch phân bổ nguồn nước
ĐTĐL.2021.03 Nghiên cứu đặc điểm các thành tạo magma khu vực Đồng Văn và dự báo tiềm năng khoáng sản nội sinh liên quan
ĐTĐL.2021.04 Nghiên cứu xây dựng mô hình địa chất - vật lý 3D đới cấu trúc chứa than Kiến Xương - Tiền Hải, bể than Sông Hồng.
CTPH.2020.01 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất mức an toàn bức xạ đối với chiếu xạ tự nhiên (Thuộc nội dung Chương trình phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Khoa học và Công nghệ).
NVTX.2020.07.01 Tổng hợp cập nhật xu hướng các kết quả nghiên cứu mới về công nghệ viễn thám trong việc lĩnh vực đất đai
NVTX.2020.07.02 Nghiên cứu khả năng ứng dụng của công nghệ điện toán đám mây trong xử lý ảnh viễn thám
NVTX.2020.07.03 Khảo sát, đánh giá các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực phân tích không gian: Các phương pháp thống kê không gian trong GIS (Spatial staticstics)
NVTX.2020.07.04 Nghiên cứu xây dựng WebGIS cung cấp thông tin chuyển dịch địa động lực lãnh thổ Việt Nam
Tổng số: 1557 bản ghi.