NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
2009.01.90 Nghiên cứu nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục tình trạng tranh chấp, khiếu nại đông người về đất đai.
2009.01.94 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất mô hình sử dụng đất ở trong khu dân cư nông thôn tại vùng đồng bằng sông hồng trong quá trình công nghệp hóa, hiện đại hóa
2009.01.95 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung và phương pháp thành lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết trên địa bàn xã.
2009.01.96 Nghiên cứu mối quan hệ giữa nội dung hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất với thị trường bất động sản nhằm thúc đẩy nguồn lực đất đai - bất động sản.
2009.01.99 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất khu công nghệ cao.
2009.01.101 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất phương pháp xác định suất đầu tư tối thiểu trên một đơn vị diện tích đất KCN thuộc địa bàn vùng đồng bằng sông Hồng.
2009.01.102 Nghiên cứu đề xuất trình tự, nội dung và phương pháp đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch sử dụng đất.
2009.01.103 Nghiên cứu mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng.
2009.01.104 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đề xuất cac giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất đối với các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng chính trang đô thị.
2009.01.105 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý đất làng nghề truyền thống vùng đồng bằng bắc bộ.