NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
2009.01.107 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý sử dụng và bảo vệ đất nương rẫy ở một số tỉnh trung du miền núi phía bắc.
2009.01.109 Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả quy hoạch sử dụng đất khu kinh tế cửa khẩu.
2009.01.110 Nghiên cứu, xác định nhu cầu đất ở tại đô thị phục vụ quy hoạch sử dụng đất đô thị trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá
TNMT.2009.06.02 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, ứng dụng thử nghiệm bộ giàn khoan địa chất biển nông
TNMT.2008.07.01 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung, phương pháp thành lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết trên địa bàn xã
TNMT.2008.03.06 Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định mức độ ô nhiễm môi trường của các nguồn phóng xạ tự nhiên để xây dựng quy trình công nghệ đánh giá chi tiết các vùng ô nhiễm phóng xạ tự nhiên
TNMT.2008.04.07 Nghiên cứu, xây dựng phương pháp luận phân vùng chức năng môi trường phục vụ công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch theo định hướng phát triển bền vững
TNMT.2009.03.10 Nghiên cứu giá trị khoa học và thực tiễn của các thành tạo turbidite quần đảo Cô Tô, Quảng Ninh.
TNMT.2009.04.08 Nghiên cứu, xây dựng một số thông số, quy trình phục vụ quan trắc đa dạng sinh học Quốc gia
TNMT.2009.01.85 Nghiên cứu phương pháp luận và chỉ tiêu đánh giá tính khả thi và hiệu quả của phương án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.