NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2005.01.15 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn sử dụng đất nhằm đề xuất giải pháp đảm bảo an ninh lương thực vùng đông bắc trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
TNMT.2005.01.13 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các mô hình sử dụng bền vững đất ven biển vùng bắc trung bộ
TNMT.2007.03.02 Thành lập Atlas cổ sinh vật Việt Nam
TNMT.2007.05.08 Nghiên cứu ứng dụng mô hình WETSPA và HECRAS mô phỏng, dự báo quá trình lũ trên hệ thống sông Thu Bồn-Vu Gia.
TNMT.2008.03.04 Nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ sửa đổi Luật Khoáng sản.
TNMT.2008.05.01 Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm hệ thống trạm khí tượng tự động
TNMT.2008.05.03 Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo các yếu tố khí tượng bằng phương pháp thống kê trên sản phẩm mô hình HRM
TNMT.2007.01.05 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất bền vững đất trồng cây công nghiệp lâu năm vùng tây nguyên.
TNMT.2004.05.08 Xây dựng công nghệ dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt hệ thống sông Vệ- Trà Khúc, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ
TNMT.2007.07.04 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của việc sử dụng công nghệ GPS để theo dõi trạng thái của tầng điện ly và tầng đối lưu.