NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2007.07.05 Nghiên cứu cơ sở khoa học tổng quát hoá bản đồ tự động và xây dựng phần mềm tổng quát hoá bản đồ từ dữ liệu bản đồ địa hình tỷ lệ lớn hơn.
TNMT.2007.03.07 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp georada trong điều tra tai biến địa chất, tìm kiếm nước dưới đất và khoáng sản kim loại
TNMT.2007.06.02 Ứng dụng công nghệ thông tin xử lý, phân tích tài liệu địa chấn phản xạ nông độ phân giải cao để xây dựng một số phân vị địa chấn địa tầng chuẩn phục vụ công tác lập bản đồ tướng địa chấn; Áp dụng thử nghiệm tại vùng biển ven bờ Phan Thiết - Hồ Tràm
TNMT.2009.01.03 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về thời hạn, hạn mức sử dụng đất sản xuất nông nghiệp; đề xuất về cơ chế, chính sách nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật đất đai
TNMT.2005.07.18 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực trong công tác xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về Tài nguyên và Môi trường.
TNMT.2005.02.02 Nghiên cứu ứng dụng mô hình dòng ngâm ba chiều để xác định lượng cung cấp và trữ lượng có thể khai thác của nước dưới đất tại khu vực các tỉnh phía Tây sông Hậu.
TNMT.2005.03.06 Xây dựng cơ sở dữ liệu và sách điện tử tra cứu các tính chất vật lý của đá và một số loại quặng ở Việt Nam
TNMT.2005.03.12 Nghiên cứu và thành lập bộ chương trình hiệu chỉnh và liên kết tài liệu từ phổ gamma hàng không
TNMT.2005.03.09 Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất công trình và các chương trình hỗ trợ thành lập bản đồ địa chất công trình
TNMT.2005.03.17 Khảo sát, đánh giá hiện trạng hoạt động khai thác khoáng sản tại một số vùng trọng điểm khu vực phía Nam, đề xuất biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản