NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2006.02.03 Nghiên cứu quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường lưu vực sông Mã
TNMT.2006.05.04 Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá dòng chảy môi trường, ứng dụng cho hạ lưu sông Cầu
TNMT.2006.05.13 Xây dựng bản tin dự báo chất lượng không khí cho các vùng kinh tế trọng điểm tại Việt Nam
MSBS068 Đánh giá tác động của thiên tai đến năng suất, sản lượng của một số cây lương thực chính ở đồng bằng nam bộ và các biện pháp ứng phó
MSBS072 Nghiên cứu đánh giá lũ, lũ quét tháng ix/2002 và xây dựng phương án dự báo lũ, cảnh báo lũ quét trên lưu vực sông ngàn phố.
TNMT.2003-2006.05.01 Đánh giá điều kiện khí tượng nông nghiệp và khả năng trồng cây bông vải ở đồng bằng sông Cửu Long
TNMT.2003-2006.05.02 Đo đạc khảo sát bổ sung và nghiên cứu đánh giá lũ, lụt năm 2001 ở đồng bằng sông cửu long bằng mô hình thủy lực.
TNMT.2003-2006.05.03 Kiểm kê, đánh giá tài nguyên khí hậu Việt Nam.
TNMT.2003-2006.05.05 Nghiên cứu, lựa chọn và áp dụng mô hình vận chuyển bùn cát cho bờ biển khu vực miền trung Việt Nam.
TNMT.2003-2006.05.06 Nghiên cứu thử nghiệm áp dụng mô hình khí tượng động lực quy mô vừa mm5 trong dự báo hạn ngắn ở Việt Nam.