NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2003.01.64 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đảm bảo an ninh lương thực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế làm giảm diện tích đất ruộng lúa.
09-03/ĐC 09-03/ĐC: THỬ NGHIỆM CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI VÀ CÁC ĐẢO VIỆT NAM BẰNG CÁC PHẦN MỀM HIỆN CÓ
TNMT.2002.01.39 Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn của nội dung, ký hiệu bản đồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất theo lãnh thổ hành chính các cấp cả nước, tỉnh, huyện, xã phục vụ công tác quản lý đất và nhu cầu sử dụng của các ngành, các cấp chính quyền địa phương
TNMT.2002.01.40 Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu để lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm ở cấp tỉnh, huyện, xã
TNMT.2002.01.41 Điều tra nghiên cứu xã hội học về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư
TNMT.2002.01.01 Nghiên cứu “hệ thống gps đo vẽ bản đồ” và khả năng ứng dụng trong công tác thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính
TNMT.2001.01.93 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của vấn đề du canh, du cư và đề xuất phương án bố trí sử dụng đất phục vụ công tác định canh, định cư trên địa bàn cấp huyện vùng miền núi phía bắc
Tổng số: 1327 bản ghi.