NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
CS.2020.07.02 Nghiên cứu khả năng và hướng ứng dụng của dữ liệu trọng lực vệ tinh GRACE-FO phục vụ các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ trên lãnh thổ Việt Nam
CS.2020.07.03 Nghiên cứu cơ sở khoa học ứng dụng thuật toán học máy Random Forest trong công tác phân loại ảnh viễn thám quang học
CS.2020.07.04 Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định đối tượng xả thải ngầm tại các khu công nghiệp ở Việt Nam
CS.2020.07.05 Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất hoàn thiện các yêu cầu, quy định kỹ thuật về mạng lưới trọng lực quốc gia Việt Nam
NVTX.2020.03.01 Quản lý hoạt động KHCN, hợp tác quốc tế, đào tạo sau đại học.
NVTX.2020.03.02 Quản lý tổ chức cán bộ; hành chính, quản trị; kế hoạch, tài chính.
NVTX.2020.02.01 Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học và công nghệ của Viện Khoa học tài nguyên nước
NVTX.2020.02.02 Nghiên cứu đánh giá xu thế quản trị tài nguyên nước trên thế giới và đề xuất một số chỉ tiêu về quản trị tài nguyên nước phù hợp cho Việt Nam
NVTX.2020.02.03 Nghiên cứu xây dựng bản tin tài nguyên nước mùa cạn vào vùng Đồng bằng sông Cửu Long
NVTX.2020.02.04 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ theo dõi hạn
Tổng số: 1561 bản ghi.