NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2009.06.01 Nghiên cứu xây dựng atlat, bộ mẫu chuẩn địa chất – khoáng sản biển nông ven bờ 0-100m nước Việt Nam
91-84-049/ĐT 91-84-049/ĐT: VẤN ĐỀ SỞ HỮU QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT HIỆN NAY Ở NƯỚC TA
TNMT.2007.01.04 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế hoạt động và tổ chức trung tâm phát triển quỹ đất.
TNMT.2009.01.01 Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất cơ chế, chính sách góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong quy hoạch, kế hoạch bị thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư, phát triển khu đô thị, khu công nghiệp nước ta
MSBS149 Pháp nâng cao năng lực trong công tác xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường
TNMT.2009.01.98 Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm quản lý, sử dụng hợp lý đất khai thác khoáng sản Titan tại vùng ven biển các tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ.
TNMT.2009.01.100 Nghiên cứu đề xuất sử dụng đất bền vững vùng bãi bồi Giao Thủy cửa sông Ba Lạt.
TNMT.2009.01.97 Nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp xây dựng vùng giá trị đất đai
2009.01.84 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn định hướng chiến lược sử dụng đất bền vững ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.
2009.01.86 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất khung giá đất ruộng lúa tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.