NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2009.04.08 Nghiên cứu, xây dựng một số thông số, quy trình phục vụ quan trắc đa dạng sinh học Quốc gia
TNMT.2009.01.85 Nghiên cứu phương pháp luận và chỉ tiêu đánh giá tính khả thi và hiệu quả của phương án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
TNMT.2005.01.15 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn sử dụng đất nhằm đề xuất giải pháp đảm bảo an ninh lương thực vùng đông bắc trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
TNMT.2005.01.13 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các mô hình sử dụng bền vững đất ven biển vùng bắc trung bộ
CS.2008.01.06 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quy hoạch bố trí điểm dân cư vùng chịu ảnh hưởng thiên tai sạt lở ven sông tỉnh Hà Tây.
TNMT.2007.03.02 Thành lập Atlas cổ sinh vật Việt Nam
TNMT.2007.05.08 Nghiên cứu ứng dụng mô hình WETSPA và HECRAS mô phỏng, dự báo quá trình lũ trên hệ thống sông Thu Bồn-Vu Gia.
TNMT.2008.03.04 Nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ sửa đổi Luật Khoáng sản.
TNMT.2008.05.01 Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm hệ thống trạm khí tượng tự động
TNMT.2008.05.03 Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo các yếu tố khí tượng bằng phương pháp thống kê trên sản phẩm mô hình HRM