NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2007.01.05 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất bền vững đất trồng cây công nghiệp lâu năm vùng tây nguyên.
TNMT.2004.05.08 Xây dựng công nghệ dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt hệ thống sông Vệ- Trà Khúc, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ
TNMT.2007.07.04 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của việc sử dụng công nghệ GPS để theo dõi trạng thái của tầng điện ly và tầng đối lưu.
TNMT.2007.07.05 Nghiên cứu cơ sở khoa học tổng quát hoá bản đồ tự động và xây dựng phần mềm tổng quát hoá bản đồ từ dữ liệu bản đồ địa hình tỷ lệ lớn hơn.
TNMT.2007.03.07 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp georada trong điều tra tai biến địa chất, tìm kiếm nước dưới đất và khoáng sản kim loại
TNMT.2007.06.02 Ứng dụng công nghệ thông tin xử lý, phân tích tài liệu địa chấn phản xạ nông độ phân giải cao để xây dựng một số phân vị địa chấn địa tầng chuẩn phục vụ công tác lập bản đồ tướng địa chấn; Áp dụng thử nghiệm tại vùng biển ven bờ Phan Thiết - Hồ Tràm
TNMT.2009.01.03 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về thời hạn, hạn mức sử dụng đất sản xuất nông nghiệp; đề xuất về cơ chế, chính sách nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật đất đai
TNMT.2005.07.18 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực trong công tác xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về Tài nguyên và Môi trường.
TNMT.2005.02.02 Nghiên cứu ứng dụng mô hình dòng ngâm ba chiều để xác định lượng cung cấp và trữ lượng có thể khai thác của nước dưới đất tại khu vực các tỉnh phía Tây sông Hậu.
TNMT.2005.03.06 Xây dựng cơ sở dữ liệu và sách điện tử tra cứu các tính chất vật lý của đá và một số loại quặng ở Việt Nam