NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2005.03.11 Thành lập bộ chương trình cân bằng mạng lưới tựa trọng lực và từ mặt đất; xử lý và quản lý số liệu đo đạc thực địa tài liệu trọng lực và từ; tính hiệu chỉnh ảnh hưởng địa hình trong công tác đo vẽ trọng lực
TNMT.2005.05.14 Xây dựng hệ phần mềm xử lý số liệu thuỷ văn vùng sông ảnh hưởng thuỷ triều HYDTID1.0
TNMT.2005.05.08 Nghiên cứu và xây dựng mạng đo và truyền số liệu mưa thời gian thực tại lưu vực sông Ngàn Phố - Ngàn Sâu
TNMT.2005.05.11 Nghiên cứu phát triển phần mềm dự báo sóng biển ven bờ và cửa sông khu vực Nam Bộ
TNMT.2005.05.19 Nghiên cứu ứng dụng hệ phần mềm xử lý số liệu khí tượng bề mặt và hệ phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông không ảnh hưởng triều
TNMT.2005.07.08 Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
TNMT.2005.07.06 Nghiên cứu thực trạng và xác định nội dung thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai của ủy ban nhân dân các cấp.
2004.01.60 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện nội dung, phương pháp thống kê đất đai phục vụ thống kê đất hàng năm, kiểm kê đất định kỳ 5 năm.
2004.01.67 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng dự báo chiến lược sử dụng tài nguyên đất đai, thử nghiệm kết quả nghiên cứu ở vùng tây nguyên.
TNMT.2003-2006.07.07 Nghiên cứu thiết kế và xây dựng phần mềm phân tích tính tiêu chuẩn của dữ liệu số của bản đồ địa hình.