NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2003-2006.07.08 Nghiên cứu, thử nghiệm thành lập mô hình số độ cao (dem) độ chính xác cao bằng công nghệ gps-rtk kết hợp đo thuỷ chuẩn phục vụ gis phòng chống lũ lụt đồng bằng sông Cửu Long.
TNMT.2003-2006.07.09 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ dgps trong đo vẽ hiện chỉnh bản đồ địa chính, bản đồ chuyên ngành địa chính
TNMT.2003-2006.07.10 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gps để xác định chuyển dịch của vỏ trái đất trên khu vực đứt gãy Lai Châu - Điện Biên.
TNMT.2003-2006.07.11 Nghiên cứu và thử nghiệm thành lập bản đồ địa hình 3D
TNMT.2003-2006.03.13 Nghiên cứu xác định hệ số thấm, hàm lượng sét và tổng độ khoáng hóa của nước dưới đất vùng đồng bằng nam bộ trên cơ sở tổng hợp tài liệu địa vật lý lỗ khoan.
TNMT.2003-2006.03.14 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xác định riêng biệt radon, thoron trên máy phổ anpha rad-7 nhằm nâng cao hiệu quả điều tra địa chất và nghiên cứu môi trường.
TNMT.2003-2006.03.15 Thành lập atlas kiến trúc – cấu tạo đá biến chất Việt Nam
TNMT.2003-2006.03.16 Thành lập atlas kiến trúc - cấu tạo đá trầm tích ở Việt Nam
TNMT.2003-2006.03.17 Thành lập atlas kiến trúc và cấu tạo đá magma Việt Nam
TNMT.2003-2006.03.18 Thiết kế chuyển đổi công nghệ khoan tuần hoàn thuận sang công nghệ khoan tuần hoàn ngược trong khoan khai thác nước dưới đất trong điều kiện Việt Nam