NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2003-2006.03.19 Triển khai kỹ thuật phân tích tuổi tuyệt đối hoá học u/th - pb trên đơn khoáng vật bằng thiết bị vi phân tích điện tử dò
TNMT.2003-2006.03.20 Xây dựng bộ chương trình quản lý hoạt động điều trađịa chất và khai thác khoáng sản.
TNMT.2003-2006.03.21 Xây dựng cơ sở dữ liệu xạ hiếm phục vụ công tác tìm kiếm, điều tra, thăm dò quặng xạ hiếm trên lãnh thổ Việt Nam
TNMT.2003-2006.03.22 Xây dựng phần mềm quản lý định mức và đơn gia dự toán các công trình địa chất phục vụ công tác lập, thẩm định dự toán các đề án địa chất
TNMT.2003-2006.04.03 Nghiên cứu xác định mức độ ô nhiễm dioxin trong đất vùng nhiễm chất độc da cam/dioxin, cụ thể tại khu vực biên hoà, từng bước xây dựng và đề xuất ngưỡng phục vụ cho giải pháp khắc phục
TNMT.2003-2006.04.04 Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý môi trường lưu vực sông.
2004.01.55 Nghiên cứu đánh giá thực trạng sử dụng đất ở của các thành phố làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách sử dụng tiết kiệm, hợp lý đất ở đô thị.
2004.01.56 Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam.
2004.01.57 Nghiên cứu một số nguyên nhân cơ bản làm biến động giá đất đô thị trên thị trường và đề xuất phương pháp định giá đất đô thị phù hợp ở nước ta.
2004.01.58 Nghiên cứu thực trạng quỹ đất công ích và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất công ích.