NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
2004.01.59 Nghiên cứu nội dung và phương pháp kiểm định, đánh giá chất lượng môi trường đất.
2004.01.61 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất quy mô hợp lý sử dụng đất nông lâm nghiệp có hiệu quả của hộ gia đình.
2004.01.62 Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực quản lý của cán bộ địa chính phường.
2004.01.63 Nghiên cứu hoàn nội dung phương pháp quy hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh, huyện, xã.
2004.01.66 Pháp luật đất đai với chính sách tôn giáo.
2004.01.68 Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai liên quan đến thị trường bất động sản.
2004.01.69 Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả việc nhà nước thu hồi đất trước trong quy hoạch và chính sách đền bù giải phóng mặt bằng khi đất các khu vực dự án có gia tăng giá trị phục vụ cho việc xây dựng luật đất đai mới.
2004.01.70 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý và bảo vệ đất có mặt nước, bãi bồi ven biển vùng đồng bằng sông hồng.
2004.01.71 Nghiên cứu cơ sở thực tiễn và lý luận của việc giao đất có thu tiền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.
2004.01.74 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hồ sơ địa chính phục vụ phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam.