NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
2004.01.76 Nghiên cứu đánh giá biến động và dự báo xu hướng hình thành các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện mê linh, tỉnh vĩnh phúc trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
2004.01.77 Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của việc đấu giá quyền sử dụng đất ở thành phố hà nội và một số địa phương phục vụ cho việc xây dựng luật đất đai.
2004.01.78 Nghiên cứu đề xuất những giải pháp chủ yếu nhăm nâng cao tính khả thi của quy hoạch sử dụng đất cấp xã phù hợp với luật đất đai năm 2003.
2004.01.80 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng đất hợp lý sau khi chuyển từ đất trồng lúa nước sang nuôi trồng thủy sản vùng ven biển.
2004.01.81 Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng công tác quản lý và sử dụng đất đai đối với các loại hình sản xuất trang trại vùng trung du bắc bộ.
2004.01.82 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác định trình tự, nội dung và phương pháp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khu vực đô thị.
2004.01.83 Nghiên cứu đề xuất trình tự, nội dung và phương pháp lập quy hoạch sử dụng đất khu dân cư nông thôn phù hợp với giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn trong thời kỳ đổi mới.
TNMT.2004.05.07 Nghiên cứu xây dựng khung hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Cả
TNMT.2004.05.10 Nghiên cứu ảnh hưởng của gió mùa Á - Úc đến thời tiết khí hậu Việt Nam
TNMT.2004.05.06 Kiểm kê, đánh giá và hướng dẫn sử dụng tài nguyên khí hậu nông nghiệp Việt Nam.