NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
NVTX.2020.02.05 Thông tin, truyền thông khoa học và công nghệ; hội nghị, hội thảo khoa học; xây dựng bộ thông tin dữ liệu phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Khoa học tài nguyên nước năm 2019-2020
NVTX.2020.02.06 Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế, hợp tác trong nước với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ
NVTX.2020.02.07 Quản lý tổ chức cán bộ; tài chính; hành chính; quản trị của Viện Khoa học tài nguyên nước 2020
TNMT.2020.996.02 Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý về công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
NVTX.2020.10.01 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về thiết lập tài khoản đại dương và đề xuất nghiên cứu áp dụng cho Việt Nam
NVTX.2020.10.02 Nghiên cứu, phát hiện các bất cập của chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài chính về đất đai ( đặc biệt là giá đất) nhằm tạo động lực phát triển theo đúng quy luật của kinh tế thị trường
NVTX.2020.10.03 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn của Việt Nam trong vận dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường (MBA) trong ứng phó với biến đổi khí hậu
NVTX.2020.10.06 Nghiên cứu, cập nhật hệ thống các chỉ số đánh giá môi trường và phát triển bền vững trên thế giới. Đề xuất khả năng áp dụng cho Việt Nam
CS.2020.01.01 Nghiên cứu, đề xuất tiêu chí đánh giá hiệu quả làm việc của công chức tại vị trí việc làm chuyên ngành đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai
CS.2020.01.02 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở MySQL và NUKEVIET cho hoạt động thông tin, lưu trữ của Tổng cục Quản lý đất đai
Tổng số: 1561 bản ghi.