NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2005.01.22 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất hướng giải quyết đất sản xuất cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng tây nguyên.
TNMT.2005.01.25 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về các giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai ở các doanh nghiệp.
TNMT.2003-2006.07.05 Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng hệ thống bản đồ bảo vệ môi trường đất
TNMT.2003.01.49 Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng việc thực hiện chính sách giao đất, cho thuê đất đối với khu công nghiệp và khu chế xuất.
TNMT.2003.01.51 Điều tra, khảo sát, nghiên cứu , đánh giá hiệu quả của việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế xây dựng nhà ở để bán hoạc cho thuê gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng.
TNMT.2003.01.65 Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc và hình thành các phương án di dân giải phóng lòng hồ - tái định cư thuỷ điện Sơn La.
TNMT.2003.01.52 Nghiên cứu cơ sở khoa học của một số chỉ tiêu chủ yếu trong quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp và nông thôn theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở cơ sở.
TNMT.2003.01.50 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để góp phần hoàn thiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
TNMT.2003-2006.07.01 Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn iso 9001:2000 vào việc xây dựng hệ chất lượng trong lĩnh vực đo đạc bản đồ.
TNMT.2003-2006.07.02 Nghiên cứu công nghệ biên tập bản đồ số và ứng dụng công nghệ multimedia trong thành lập bản đồ xuất bản trên đĩa CD
Tổng số: 1538 bản ghi.