NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
09-03/ĐC 09-03/ĐC: THỬ NGHIỆM CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI VÀ CÁC ĐẢO VIỆT NAM BẰNG CÁC PHẦN MỀM HIỆN CÓ
TNMT.2002.01.39 Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn của nội dung, ký hiệu bản đồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất theo lãnh thổ hành chính các cấp cả nước, tỉnh, huyện, xã phục vụ công tác quản lý đất và nhu cầu sử dụng của các ngành, các cấp chính quyền địa phương
TNMT.2002.01.40 Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu để lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm ở cấp tỉnh, huyện, xã
TNMT.2002.01.41 Điều tra nghiên cứu xã hội học về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư
TNMT.2002.01.01 Nghiên cứu “hệ thống gps đo vẽ bản đồ” và khả năng ứng dụng trong công tác thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính
TNMT.2001.01.93 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của vấn đề du canh, du cư và đề xuất phương án bố trí sử dụng đất phục vụ công tác định canh, định cư trên địa bàn cấp huyện vùng miền núi phía bắc
CS.2002-2009.01.08 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ đối với các khu vực thu hồi đất để phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện kim thành, tỉnh Hải Dương nhằm đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi.
CS.2002-2009.01.09 Nghiên cứu ảnh hưởng của việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tới sinh kế của người bị thu hồi đất trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội làm cơ sở cho việc đề xuất một số giải pháp góp phần cải thiện đời sống, việc làm cho người có đất nông nghiệp bị thu hồi.
CS.2002-2009.01.10 Nghiên cứu, đề xuất những chỉ tiêu đánh giá chất lượng tài nguyên đất phục vụ mục đích nông nghiệp trong các dự án quy hoạch sử dụng đất.
CS.2002-2009.01.11 Nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp định giá một số loại đất sản xuất nông nghiệp.
Tổng số: 1538 bản ghi.