NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2023.01.08 Nghiên cứu xây dựng mô hình truyền thông chính sách và pháp luật về tài nguyên và môi trường cho người dân các huyện, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Áp dụng thử nghiệm cho một số huyện, xã tại khu vực ven biển Miền Trung
TNMT.2023.05.01 Nghiên cứu, tổng hợp và đánh giá tiềm năng các dạng tài nguyên năng lượng mặt trời, gió, sóng, thuỷ triều, địa nhiệt, sinh khối, lựa chọn các dạng tài nguyên năng lượng phù hợp có thể phát triển ở Việt Nam
TNMT.2023.05.02 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên tái tạo và lựa chọn công nghệ hợp lý, áp dụng hiệu quả đối với loại tài nguyên cụ thể ở Việt Nam
TNMT.2023.05.03 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chuyển hóa tro bay từ nhà máy nhiệt điện đốt than sử dụng than chất lượng thấp thành chế phẩm cải tạo đất tại một số vùng trồng rừng sản xuất
TNMT.2023.05.04 Nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý sinh học nhựa thải thành các sản phẩm thân thiện với môi trường, định hướng kinh tế tuần hoàn
TNMT.2023.05.05 Nghiên cứu xây dựng giải pháp công nghệ xử lý, tái sử dụng bùn thải đô thị (bùn sông, ao, hồ thoát nước) để thu hồi năng lượng, làm vật liệu xây dựng theo hướng kinh tế tuần hoàn
TNMT.2023.05.06 Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ hỗ trợ cho việc đánh giá, lựa chọn công nghệ tái sử dụng nước thải và bùn cặn từ các nhà máy xử lý nước thải tập trung của các đô thị và khu công nghiệp
TNMT.2023.05.07 Nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn kỹ thuật tái sử dụng chất thải trong khu công nghiệp sinh thái
TNMT.2023.04.01 Nghiên cứu xây dựng quy định kỹ thuật về kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho phần mềm ứng dụng của Ngành tài nguyên và môi trường
TNMT.2023.04.06 Nghiên cứu xây dựng mô hình toán - địa chất - tài nguyên nước dự báo, cảnh bảo động đất kích thích. Áp dụng thử nghiệm tại khu vực Tây Nguyên
Tổng số: 1327 bản ghi.