NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2023.04.07 Nghiên cứu phát triển phần mềm phân tích dữ liệu lớn hỗ trợ công tác cảnh báo và dự báo tài nguyên nước
TNMT.2023.04.09 Nghiên cứu xây dựng các quy định thiết lập, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu số, tài nguyên số cho lĩnh vực môi trường
TNMT.2023.04.10 Nghiên cứu xây dựng công nghệ thị giác máy tính (computer vision) để tự động xác định và đo mực nước thủy văn từ hình ảnh quan trắc
TNMT.2023.04.02 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mã hóa theo chuỗi khối trong quản lý, khai thác dữ liệu số các lĩnh vực của Bộ Tài nguyên và Môi trường
TNMT.2023.04.03 Nghiên cứu, xây dựng Chiến lược tổng thể quản lý, phát triển tài nguyên số ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030
TNMT.2023.04.04 Nghiên cứu, xây dựng quy định về dữ liệu chủ ngành tài nguyên và môi trường
TNMT.2023.04.05 Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và viễn thám phục vụ giám sát thực hiện quy hoạch sử dụng đất
TNMT.2023.04.08 Nghiên cứu giải pháp công nghệ kiểm tra, thẩm định chất lượng dữ liệu nền địa lý quốc gia
TNMT.2023.04.11 Nghiên cứu xây dựng thư viện phổ Georadar và nhận dạng tự động các đối tượng ngầm tầng nông theo tài liệu đo Radar xuyên đất
TNMT.2023.02.26 Nghiên cứu xây dựng quy định kỹ thuật về thu nhận, xử lý, thiết lập dữ liệu không gian và tài sản gắn liền với thửa đất ở định dạng 3D
Tổng số: 1327 bản ghi.