NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2023.02.28 Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về xác định hệ số phát thải vi nhựa trong sử dụng và thải bỏ sản phẩm hàng hóa tiêu dùng phổ biến tại Việt Nam
TNMT.2023.02.29 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn ứng dụng Lidar để dự báo phân bố ô nhiễm không khí theo chiều cao. Áp dụng thí điểm cho khu vực điển hình tại thành phố Hà Nội
TNMT.2023.02.30 Nghiên cứu đánh giá tác động của hệ thống hồ chứa và sử dụng đất ngoài lãnh thổ Việt Nam trên lưu vực sông Đà ảnh hưởng đến biến đổi dòng chảy và hàm lượng phù sa bùn cát vào Việt Nam
TNMT.2023.02.31 Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về địa vật lý trong điều tra địa chất công trình, địa chất thủy văn và địa chất đô thị
TNMT.2023.02.32 Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa vật lý trong đánh giá tài nguyên địa chất, khoáng sản khu vực lòng hồ, lòng sông và cửa biển
TNMT.2023.02.33 Nghiên cứu cơ sở khoa học để lượng hóa mối quan hệ giữa lượng phát thải khí nhà kính (KNK) với tăng trưởng và phát triển bền vững tại Việt Nam
TNMT.2023.02.34 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phù hợp với các quy định của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO)
TNMT.2023.02.35 Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý, giám sát và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững các khu dự trữ sinh quyển Thế Giới tại Việt Nam bằng công nghệ viễn thám
TNMT.2023.06.01 Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo định lượng mưa hạn 10 ngày phục vụ bài toán dự báo thuỷ văn
TNMT.2023.06.02 Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ và quy trình dự báo khí hậu hạn 3 tháng đến 01 năm phục vụ công tác cảnh báo sớm thiên tai và phát triển kinh tế xã hội.
Tổng số: 1327 bản ghi.