NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2021.04.05 Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để diễn toán dòng chảy phục vụ phân bổ nguồn nước trên lưu vực sông, thử nghiệm ở lưu vực sông Hồng
TNMT.2021.01.01 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng pháp luật về bảo vệ môi trường sửa đổi về quy định trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của bộ phận kỹ thuật môi trường trong doanh nghiệp
ĐTĐL.2021.07 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường
TNMT.2020.04.09 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xác định các nội dung cơ bản phục vụ xây dựng Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040
TNMT.2020.553.03 Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng bộ tiêu chí đánh giá độ an toàn của chế phẩm sinh học ứng dụng trong bảo vệ môi trường
NVTX.2021.04.01 Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học và công nghệ của Viện Khoa học môi trường năm 2022
NVTX.2021.04.04 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc xây dựng mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng ở nông thôn hiện nay
NVTX.2021.04.05 Quản lý tổ chức cán bộ, Tài chính, Hành chính – Quản trị của Viện Khoa học môi trường
NVTX.2021.07.01 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xử lý và phân tích dữ liệu ảnh viễn thám quang học bằng các công cụ GIS phục vụ thành lập bản đồ lớp phủ
NVTX.2021.07.02 Nghiên cứu đề xuất quy trình công nghệ ứng dụng ảnh Radar hỗ trợ thành lập bản đồ phân loại đất ngập nước
Tổng số: 1540 bản ghi.