NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2024.05.05 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng mô hình quản lý và tái sử dụng bãi chôn lấp chất thải rắn sau khi đóng bãi bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường
TNMT.2024.05.02 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn giảm phát thải nhựa đại dương trong nuôi trồng thủy sản trên biển từ hiệu quả sử dụng vật liệu HDPE bền vững
TNMT.2024.01.08 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác định chi phí dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo các loại hình công nghệ đốt thu hồi năng lượng
TNMT.ĐL.2024.06 Nghiên cứu sử dụng tuyến trùng và giáp xác làm chỉ thị sinh học môi trường đánh giá một số chất ô nhiễm hữu cơ (PAHs, PCBs, PBDEs) khu vực cửa sông, ven biển
TNMT.2024.04.02 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ nhận diện các loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
TNMT.2024.05.07 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hướng dẫn kỹ thuật áp dụng chính sách chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân thông qua bao bì chứa
TNMT.2024.01.07 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất xây dựng chính sách hợp tác công tư (PPP) trong thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường
TNMT.2024.05.09 Nghiên cứu biến tính vermiculite làm vật liệu hấp phụ ứng dụng xử lý ô nhiễm môi trường
TNMT.2024.05.01 Nghiên cứu công nghệ mới chuyển hóa rác thải nhựa kết hợp với phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất than hoạt tính
TNMT.2024.05.04 Nghiên cứu xây dựng mô hình công nghệ tiên tiến trong xử lý và tái sử dụng nước thải dệt nhuộm tại các khu công nghiệp theo định hướng kinh tế tuần hoàn
Tổng số: 1383 bản ghi.