NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2024.05.03 Nghiên cứu xây dựng mô hình công nghệ chuyển hóa rác thải công nghiệp thông thường và sinh hoạt tạo thành than thương phẩm có hàm lượng cacbon cao
TNMT.ĐL.2024.07 Nghiên cứu phương pháp xác định hạn ngạch xả thải vào các sông khu vực chịu ảnh hưởng triều với hệ thống sông đổ ra nhiều cửa
TNMT.2024.02.03 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xác lập nội dung, yêu cầu, phương pháp đánh giá tác động đến sự ổn định của lòng, bờ, bãi sông, hồ.
TNMT.2024.02.04 Nghiên cứu xác lập luận cứ khoa học và thực tiễn trong quản lý tích trữ nước đa mục tiêu tại các tầng chứa nước dưới đất tăng khả năng sử dụng nước tuần hoàn.
TNMT.2024.01.10 Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá phân vùng mức độ khan hiếm nước tại các lưu vực sông liên tỉnh. Áp dụng thí điểm tại lưu vực sông Kôn - Hà Thanh.
TNMT.2024.02.06 Nghiên cứu đánh giá rủi ro hạn tổng hợp nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước trên các lưu vực sông. Áp dụng thí điểm cho lưu vực sông Ba
TNMT.ĐL.2024.08 Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm bộ tiêu chí để lựa chọn các can thiệp trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông.
NVTX.2021.03.05 Nghiên cứu xây dựng nội dung, phương pháp và quy trình điều tra ĐCTV-ĐCCT liên quan đến một số dạng tai biến địa chất.
NVTX.2022.10.01 Nghiên cứu cơ sở lí luận và đề xuất định hướng cơ chế huy động nguồn lực tại chỗ tham gia xây dựng, thực hiện phương án bảo vệ môi trường làng nghề
TNMT.2022.06.07 Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo nội mùa (10 đến 45 ngày) khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn phục vụ phòng tránh thiên tai.
Tổng số: 1383 bản ghi.