NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2020.07.04 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GNSS kết hợp với Viễn thám và GIS để theo dõi sự nóng lên trên quy mô cục bộ và ảnh hưởng của nó đến tài nguyên nước ở Việt nam
NVTX.2021.04.02 Nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm một số nước trên thế giới về áp dụng công cụ tạo lập thị trường trong kiểm soát ô nhiễm nước thải, khí thải và bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam
NVTX.2021.04.03 Tổng hợp, phân tích kinh nghiệm thế giới về mô hình thành phố thông minh và đề xuất định hướng phát triển mô hình ở Việt Nam
TNMT.2021.02.03 Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo mức nước lũ từ xa sử dụng sóng vô tuyến cho các lưu vực nhỏ
TNMT.2021.02.01 Nghiên cứu, xây dựng phần mềm tính toán và dự báo lan truyền ô nhiễm biển phục vụ hỗ trợ ra quyết định quản lý
TNMT.2021.02.05 Nghiên cứu ứng dụng các chỉ số dao động khí hậu quy mô lớn vào dự báo khí hậu cho Việt Nam
TNMT.2021.02.06 Nghiên cứu tích hợp, lồng ghép các thông tin khí hậu và dự báo thời tiết hạn dài phục vụ phát triển nông nghiệp thông minh ở khu vực Bắc Trung Bộ
TNMT.2021.04.04 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian xây dựng dữ liệu không gian địa lý 3D cho thành phố thông minh ven biển phù hợp với điều kiện Việt Nam, thí điểm tại khu vực thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
TNMT.2021.02.02 Nghiên cứu ứng dụng số liệu radar biển và mô hình số trị dự báo, cảnh báo vết dầu loang trên vùng biển Việt Nam, thử nghiệm tại khu vực Vịnh Bắc Bộ
ĐTĐL.2021.06 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ trong nước biển và trầm tích bề mặt đáy biển.
Tổng số: 1235 bản ghi.