NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2023.996.03 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp công nghệ quản lý hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường của Bộ Tài nguyên và Môi trường
TNMT.2023.996.04 Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường lĩnh vực tài nguyên nước
TNMT.2023.562.06 Nghiên cứu mức độ ô nhiễm, đặc trưng hóa học và nguồn gốc của các hợp chất hữu cơ (PAHs, BTEX) trong không khí khu vực đô thị tại một số tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
TNMT.2023.996.02 Nghiên cứu xây dựng danh mục quy chuẩn kỹ thuật các lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ công tác giám định tư pháp
TNMT.2023.562.10 Nghiên cứu phân tích đặc điểm trường địa vật lý Việt Nam (phần đất liền) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
TNMT.ĐL.2023.06 Nghiên cứu phát triển mô hình thủy văn mã nguồn mở SAC-SMA kết hợp mô hình trí tuệ nhân tạo trong dự báo lũ thời gian thực, áp dụng thí điểm cho lưu vực sông Nậm Mu
TNMT.ĐL.2023.01 Nghiên cứu lựa chọn công nghệ tiền xử lý phù hợp để nâng cao hiệu quả xử lý, tận dụng bùn thải từ các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đô thị tập trung kết hợp thu hồi năng lượng
TNMT.ĐL.2023.02 Nghiên cứu công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học từ phế phụ phẩm nông lâm nghiệp
TNMT.ĐL.2023.04 Nghiên cứu mức độ suy thoái hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển Bắc Bộ và đề xuất giải pháp phục hồi
TNMT.ĐL.2023.03 Nghiên cứu lượng giá tác động của hoạt động du lịch đến môi trường di sản thiên nhiên - Áp dụng thí điểm tại khu di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long
Tổng số: 1327 bản ghi.