NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2021.562.09 Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng quy định kỹ thuật đánh giá tác động tích lũy đến môi trường trầm tích, nước và hệ sinh thái môi trường vùng biển ven bờ có các khu công nghiệp
TNMT.2021.03.01 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng
TNMT.2021.01.03 Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất phương pháp phân tích đánh đổi phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng
TNMT.2021.04.05 Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để diễn toán dòng chảy phục vụ phân bổ nguồn nước trên lưu vực sông, thử nghiệm ở lưu vực sông Hồng
TNMT.2021.01.01 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng pháp luật về bảo vệ môi trường sửa đổi về quy định trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của bộ phận kỹ thuật môi trường trong doanh nghiệp
ĐTĐL.2021.07 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường
TNMT.2020.04.09 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xác định các nội dung cơ bản phục vụ xây dựng Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040
TNMT.2020.553.03 Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng bộ tiêu chí đánh giá độ an toàn của chế phẩm sinh học ứng dụng trong bảo vệ môi trường
NVTX.2021.04.01 Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học và công nghệ của Viện Khoa học môi trường năm 2022
NVTX.2021.04.04 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc xây dựng mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng ở nông thôn hiện nay
Tổng số: 1235 bản ghi.