Nhiệm vụ đề xuất

Đề xuất nhiệm vụ
STT Tên nhiệm vụ Mục tiêu, định hướng Người đề xuất Ngày đề xuất
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hệ thống tích hợp cho hoạt động quan trắc hiện trường qua Internet vạn vật kết nối (IoT) Nghiên cứu nhằm thiết lập phương thức tiếp nhận, kết nối dữ liệu theo thời gian thực dữ liệu quan trắc hiện trường qua Internet vạn vật (IoT) Nguyễn Hữu Thắng 25/03/2019
2 Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng các Đơn vị hoạt động quan trắc và phân tích môi trường Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng bộ tiêu chí phân hạng năng lực của các đơn vị tham gia hoạt động quan trắc và phân tích môi trường tại Việt Nam Vũ Văn Phương 25/03/2019
Tổng số: 2 bản ghi.
  • Nghiên cứu cở sở khoa học, thực tiễn ứng dụng công nghệ quan trắc ô nhiễm không khí tầm cao viễn thám-LIDAR tại thành phố Hồ Chí Minh. (20/03/2022 08:31)
  • Nghiên cứu cở sở khoa học, thực tiễn ứng dụng công nghệ quan trắc ô nhiễm không khí tầm cao viễn thám-LIDAR tại thành phố Hồ Chí Minh. (20/03/2022 08:29)
  • Nghiên cứu cở sở khoa học, thực tiễn ứng dụng công nghệ quan trắc ô nhiễm không khí tầm cao viễn thám-LIDAR tại thành phố Hồ Chí Minh. (20/03/2022 08:28)
  • TNMT.04/21-25: Nghiên cứu giải pháp phân tích log thông minh ứng dụng học máy cho giám sát an toàn thông tin mạng tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. (20/03/2021 11:35)
  • TNMT.04/21-25: Nghiên cứu ứng dụng một số mô hình học sâu (deep learning) cho giám sát và dự báo ô nhiễm không khí tại Việt Nam (20/03/2021 10:53)
  • Nghiên cứu giải pháp số hóa phát triển hệ thống quản lý quy trình thực hiện và kiểm soát chất lượng hoạt động quan trắc môi trường tại Trung tâm Quan Trắc Môi trường miền Trung và Tây Nguyên (20/03/2021 04:38)
  • Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát sinh học tự động để cảnh báo sớm ô nhiễm nước thải công nghiệp sau xử lý (20/03/2021 04:36)
  • Nghiên cứu giải pháp số hóa phát triển hệ thống quản lý quy trình thực hiện và kiểm soát chất lượng hoạt động quan trắc môi trường tại Trung tâm Quan Trắc Môi trường miền Trung và Tây Nguyên (20/03/2021 04:31)
  • Nghiên cứu, đề xuất phương pháp sử dụng dữ liệu viễn thám cung cấp nhanh thông tin khu vực bị ảnh hưởng của bão phục vụ cảnh bảo, dự báo thiên tai. (20/03/2021 01:41)
  • Đánh giá tình trạng phân bố, khả năng tái sinh và giá trị dược liệu của các loài Trà hoa vàng tìm thấy ở miền núi Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh từ đó lựa chọn các loài có giá trị và phù hợp, để xây dựng mô hình bảo tồn. (20/03/2021 01:11)