Nhiệm vụ đề xuất

Đề xuất nhiệm vụ
STT Tên nhiệm vụ Mục tiêu, định hướng Người đề xuất Ngày đề xuất
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hệ thống tích hợp cho hoạt động quan trắc hiện trường qua Internet vạn vật kết nối (IoT) Nghiên cứu nhằm thiết lập phương thức tiếp nhận, kết nối dữ liệu theo thời gian thực dữ liệu quan trắc hiện trường qua Internet vạn vật (IoT) Nguyễn Hữu Thắng 25/03/2019
2 Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng các Đơn vị hoạt động quan trắc và phân tích môi trường Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng bộ tiêu chí phân hạng năng lực của các đơn vị tham gia hoạt động quan trắc và phân tích môi trường tại Việt Nam Vũ Văn Phương 25/03/2019
Tổng số: 2 bản ghi.
  • Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải khí nhà kính quốc gia trong sản xuất xi măng của Việt Nam (04/01/2021 04:24)
  • Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải khí nhà kính quốc gia trong sản xuất xi măng của Việt Nam (04/01/2021 04:23)
  • Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải khí nhà kính quốc gia trong sản xuất xi măng của Việt Nam (04/01/2021 04:22)
  • Nghiên cứu chế tạo vật liệu xây dựng, trang trí nội thất từ chất thải nhựa và hộp giấy thải (28/12/2020 02:14)
  • Nghiên cứu đánh giá tác động và hiệu quả của các công nghệ xử lý chất thải nhựa bằng kỹ thuất đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) qua phần mềm Simapro (28/12/2020 02:01)
  • Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phân tích, kiểm tra số liệu, đánh giá chất lượng sản phẩm khoa học công nghệ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (24/12/2020 03:46)
  • Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phân tích, kiểm tra số liệu, đánh giá chất lượng sản phẩm khoa học công nghệ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (21/12/2020 10:25)
  • Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phân tích, kiểm tra số liệu, đánh giá chất lượng sản phẩm khoa học công nghệ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (21/12/2020 09:29)
  • Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường sử dụng các nguyên, vật liệu tự nhiên, sẵn có thay thế sản phẩm nhựa sử dụng một lần, góp phần giảm thiểu chất thải nhựa và bảo vệ môi trường (04/12/2020 08:55)
  • Nghiên cứu xác định các điều kiện tối ưu thu hồi lignin từ nước thải dịch đen trong công nghiệp sản xuất giấy. Thí điểm tại một số nhà máy sản xuất giấy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (04/12/2020 08:52)