NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2022.06.06 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số mới để dự báo định lượng mưa hạn cực ngắn cho khu vực trung du, miền núi Việt Nam
TNMT.2022.01.42 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất quy định pháp luật về sử dụng tiết kiệm, tái sử dụng, tuần hoàn tài nguyên nước
TNMT.2022.01.37 Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập giá trị tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản, quy định đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác sử dụng
TNMT.2022.01.39 Nghiên cứu đề xuất chính sách thúc đẩy xã hội hóa trong bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản.
CS.2022.1 Nghiên cứu ứng dụng số liệu mô hình số bề mặt (DSM) để xây dựng cơ sở dữ liệu trạm quan trắc khí tượng khu vực đồng bằng Bắc Bộ
CS.2022.3 Ứng dụng thử nghiệm và hoàn thiện bộ công cụ báo lũ 5 ngày trên lưu vực Thạch Hãn, Vu Gia - Thu Bồn và Trà Khúc - Sông Vệ phục vụ công tác nghiệp vụ dự báo
CS.2022.2 Nghiên cứu xây dựng Quy định kỹ thuật lắp đặt và quan trắc lưu lượng nước sông bằng thiết bị tự động theo nguyên lý không tiếp xúc.
CS.2022.4 Nghiên cứu xây dựng quy định quản lý hoạt động tháo khô tầng chứa nước
CS.2022.5 Nghiên cứu xác lập cơ chế cập nhật dữ liệu tài nguyên nước của toàn dân phục vụ kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật về tài nguyên nước, phù hợp thời kỳ công nghệ 4.0 và chuyển đổi số quốc gia
CS.2022.6 Nghiên cứu đề xuất quy định thu gom nước mưa bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất trong các hoạt động xây dựng đô thị
Tổng số: 1327 bản ghi.