NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2003-2006.03.09 Nghiên cứu phương pháp đánh dấu bản quyền tài liệu địa chất số.
TNMT.2003-2006.03.10 Nghiên cứu thử nghiệm các phương pháp với thiết bị, công nghệ và kỹ thuật mới của địa vật lý có khả năng phát hiện các thân quặng ẩn sâu.
TNMT.2003-2006.03.11 Nghiên cứu, thử nghiệm để xây dựng quy trình công nghệ xử lý, phân tích tổng hợp tài liệu địa vật lý và ảnh viễn thám với mục đích điều tra địa chất và khoáng sản.
TNMT.2003-2006.03.12 Nghiên cứu triển khai ứng dụng các phần mềm mô hình địa chất thủy văn để đánh giá nguy cơ ô nhiễm môi trường
TNMT.2003-2006.04.01 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường theo lưu vực sông
TNMT.2003-2006.04.02 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác định các thông số và tần suất quan trắc môi trường không khí và nước trong hệ thống quan trắc môi trường quốc gia
TNMT.2003.01.53 Nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về đất đai đối với thị trường bất động sản (nhà ở, đất ở).
TNMT.2003.01.54 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống bản đồ chuyên đề phục vụ công tác quản lý, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
TNMT.2003.01.64 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đảm bảo an ninh lương thực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế làm giảm diện tích đất ruộng lúa.
09-03/ĐC 09-03/ĐC: THỬ NGHIỆM CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI VÀ CÁC ĐẢO VIỆT NAM BẰNG CÁC PHẦN MỀM HIỆN CÓ
Tổng số: 1235 bản ghi.