NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
NVTX.2020.07.06 Nghiên cứu ứng dụng khung quy chiếu quốc tế ITRF2020 trong việc tính toán xử lý dữ liệu trắc địa tại Việt Nam.
NVTX.2020.07.08 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ thiết kế mạng lưới trọng lực hạng II ở Việt Nam trong hệ thống mạng lưới trọng lực Quốc gia Việt Nam
NVTX.2020.07.09 (năm 2020) Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học công nghệ và đào tạo của Viện Khoa học Đo đạc và bản đồ
NVTX.2020.07.07 (Năm 2020) Quản lý, vận hành, sử dụng thiết bị trong công tác đo đạc bản đồ
NVTX.2020.07.10 Duy trì các hoạt động về thông tin, tuyên truyền khoa học công nghệ, xuất bản tạp chí của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
NVTX.2020.07.11 Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế chuyên ngành của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
NVTX.2020.07.12 Quản lý tài chính, quản lý tổ chức cán bộ và công tác hành chính, quản trị của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.
CS.2020.07.02 Nghiên cứu khả năng và hướng ứng dụng của dữ liệu trọng lực vệ tinh GRACE-FO phục vụ các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ trên lãnh thổ Việt Nam
CS.2020.07.03 Nghiên cứu cơ sở khoa học ứng dụng thuật toán học máy Random Forest trong công tác phân loại ảnh viễn thám quang học
CS.2020.07.04 Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định đối tượng xả thải ngầm tại các khu công nghiệp ở Việt Nam
Tổng số: 1554 bản ghi.