NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
NVTX.2020.07.03 Khảo sát, đánh giá các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực phân tích không gian: Các phương pháp thống kê không gian trong GIS (Spatial staticstics)
NVTX.2020.07.04 Nghiên cứu xây dựng WebGIS cung cấp thông tin chuyển dịch địa động lực lãnh thổ Việt Nam
NVTX.2020.07.05 Cập nhật, khai thác các tham số địa vật lý liên quan đến hình dạng, kích thước quả đất phục vụ giải quyết các bài toán trắc địa cao cấp ở Việt Nam.
NVTX.2020.07.06 Nghiên cứu ứng dụng khung quy chiếu quốc tế ITRF2020 trong việc tính toán xử lý dữ liệu trắc địa tại Việt Nam.
NVTX.2020.07.08 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ thiết kế mạng lưới trọng lực hạng II ở Việt Nam trong hệ thống mạng lưới trọng lực Quốc gia Việt Nam
NVTX.2020.07.09 (năm 2020) Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học công nghệ và đào tạo của Viện Khoa học Đo đạc và bản đồ
NVTX.2020.07.07 (Năm 2020) Quản lý, vận hành, sử dụng thiết bị trong công tác đo đạc bản đồ
NVTX.2020.07.10 Duy trì các hoạt động về thông tin, tuyên truyền khoa học công nghệ, xuất bản tạp chí của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
NVTX.2020.07.11 Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế chuyên ngành của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
NVTX.2020.07.12 Quản lý tài chính, quản lý tổ chức cán bộ và công tác hành chính, quản trị của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.
Tổng số: 1538 bản ghi.