NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
NVTX.2020.03.01 Quản lý hoạt động KHCN, hợp tác quốc tế, đào tạo sau đại học.
NVTX.2020.03.02 Quản lý tổ chức cán bộ; hành chính, quản trị; kế hoạch, tài chính.
NVTX.2020.02.01 Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học và công nghệ của Viện Khoa học tài nguyên nước
NVTX.2020.02.02 Nghiên cứu đánh giá xu thế quản trị tài nguyên nước trên thế giới và đề xuất một số chỉ tiêu về quản trị tài nguyên nước phù hợp cho Việt Nam
NVTX.2020.02.03 Nghiên cứu xây dựng bản tin tài nguyên nước mùa cạn vào vùng Đồng bằng sông Cửu Long
NVTX.2020.02.04 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ theo dõi hạn
NVTX.2020.02.05 Thông tin, truyền thông khoa học và công nghệ; hội nghị, hội thảo khoa học; xây dựng bộ thông tin dữ liệu phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Khoa học tài nguyên nước năm 2019-2020
NVTX.2020.02.06 Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế, hợp tác trong nước với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ
NVTX.2020.02.07 Quản lý tổ chức cán bộ; tài chính; hành chính; quản trị của Viện Khoa học tài nguyên nước 2020
TNMT.2020.996.02 Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý về công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
Tổng số: 1538 bản ghi.