NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2003-2006.03.13 Nghiên cứu xác định hệ số thấm, hàm lượng sét và tổng độ khoáng hóa của nước dưới đất vùng đồng bằng nam bộ trên cơ sở tổng hợp tài liệu địa vật lý lỗ khoan.
TNMT.2003-2006.03.14 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xác định riêng biệt radon, thoron trên máy phổ anpha rad-7 nhằm nâng cao hiệu quả điều tra địa chất và nghiên cứu môi trường.
TNMT.2003-2006.03.15 Thành lập atlas kiến trúc – cấu tạo đá biến chất Việt Nam
TNMT.2003-2006.03.16 Thành lập atlas kiến trúc - cấu tạo đá trầm tích ở Việt Nam
TNMT.2003-2006.03.17 Thành lập atlas kiến trúc và cấu tạo đá magma Việt Nam
TNMT.2003-2006.03.18 Thiết kế chuyển đổi công nghệ khoan tuần hoàn thuận sang công nghệ khoan tuần hoàn ngược trong khoan khai thác nước dưới đất trong điều kiện Việt Nam
TNMT.2003-2006.03.19 Triển khai kỹ thuật phân tích tuổi tuyệt đối hoá học u/th - pb trên đơn khoáng vật bằng thiết bị vi phân tích điện tử dò
TNMT.2003-2006.03.20 Xây dựng bộ chương trình quản lý hoạt động điều trađịa chất và khai thác khoáng sản.
TNMT.2003-2006.03.21 Xây dựng cơ sở dữ liệu xạ hiếm phục vụ công tác tìm kiếm, điều tra, thăm dò quặng xạ hiếm trên lãnh thổ Việt Nam
TNMT.2003-2006.03.22 Xây dựng phần mềm quản lý định mức và đơn gia dự toán các công trình địa chất phục vụ công tác lập, thẩm định dự toán các đề án địa chất