NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2003-2006.04.03 Nghiên cứu xác định mức độ ô nhiễm dioxin trong đất vùng nhiễm chất độc da cam/dioxin, cụ thể tại khu vực biên hoà, từng bước xây dựng và đề xuất ngưỡng phục vụ cho giải pháp khắc phục
TNMT.2003-2006.04.04 Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý môi trường lưu vực sông.
2004.01.55 Nghiên cứu đánh giá thực trạng sử dụng đất ở của các thành phố làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách sử dụng tiết kiệm, hợp lý đất ở đô thị.
2004.01.56 Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam.
2004.01.57 Nghiên cứu một số nguyên nhân cơ bản làm biến động giá đất đô thị trên thị trường và đề xuất phương pháp định giá đất đô thị phù hợp ở nước ta.
2004.01.58 Nghiên cứu thực trạng quỹ đất công ích và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất công ích.
2004.01.59 Nghiên cứu nội dung và phương pháp kiểm định, đánh giá chất lượng môi trường đất.
2004.01.61 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất quy mô hợp lý sử dụng đất nông lâm nghiệp có hiệu quả của hộ gia đình.
2004.01.62 Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực quản lý của cán bộ địa chính phường.
2004.01.63 Nghiên cứu hoàn nội dung phương pháp quy hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh, huyện, xã.