NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
2004.01.66 Pháp luật đất đai với chính sách tôn giáo.
2004.01.68 Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai liên quan đến thị trường bất động sản.
2004.01.69 Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả việc nhà nước thu hồi đất trước trong quy hoạch và chính sách đền bù giải phóng mặt bằng khi đất các khu vực dự án có gia tăng giá trị phục vụ cho việc xây dựng luật đất đai mới.
2004.01.70 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý và bảo vệ đất có mặt nước, bãi bồi ven biển vùng đồng bằng sông hồng.
2004.01.71 Nghiên cứu cơ sở thực tiễn và lý luận của việc giao đất có thu tiền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.
2004.01.74 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hồ sơ địa chính phục vụ phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam.
2004.01.76 Nghiên cứu đánh giá biến động và dự báo xu hướng hình thành các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện mê linh, tỉnh vĩnh phúc trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
2004.01.77 Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của việc đấu giá quyền sử dụng đất ở thành phố hà nội và một số địa phương phục vụ cho việc xây dựng luật đất đai.
2004.01.78 Nghiên cứu đề xuất những giải pháp chủ yếu nhăm nâng cao tính khả thi của quy hoạch sử dụng đất cấp xã phù hợp với luật đất đai năm 2003.
2004.01.80 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng đất hợp lý sau khi chuyển từ đất trồng lúa nước sang nuôi trồng thủy sản vùng ven biển.