NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
2004.01.81 Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng công tác quản lý và sử dụng đất đai đối với các loại hình sản xuất trang trại vùng trung du bắc bộ.
2004.01.82 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác định trình tự, nội dung và phương pháp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khu vực đô thị.
2004.01.83 Nghiên cứu đề xuất trình tự, nội dung và phương pháp lập quy hoạch sử dụng đất khu dân cư nông thôn phù hợp với giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn trong thời kỳ đổi mới.
TNMT.2004.05.07 Nghiên cứu xây dựng khung hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Cả
TNMT.2004.05.10 Nghiên cứu ảnh hưởng của gió mùa Á - Úc đến thời tiết khí hậu Việt Nam
TNMT.2004.05.06 Kiểm kê, đánh giá và hướng dẫn sử dụng tài nguyên khí hậu nông nghiệp Việt Nam.
TNMT.2005.01.22 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất hướng giải quyết đất sản xuất cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng tây nguyên.
TNMT.2005.01.25 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về các giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai ở các doanh nghiệp.
TNMT.2003-2006.07.05 Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng hệ thống bản đồ bảo vệ môi trường đất
TNMT.2003.01.49 Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng việc thực hiện chính sách giao đất, cho thuê đất đối với khu công nghiệp và khu chế xuất.