NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2003-2006.03.02 Luận chứng, tính toán địa chất thuỷ văn để xác định ranh giới mỏ nước khoáng và phân chia đới phòng hộ vệ sinh các công trình khai thác nước khoáng.
TNMT.2003-2006.03.04 Nghiên cứu chế tạo thử nguồn phát sóng âm (sparker và boomer) trong địa chấn phân giải cao
TNMT.2003-2006.03.05 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng quy phạm phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ bauxit Việt Nam
TNMT.2003-2006.03.06 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng quy phạm sử dụng phân cấp trữ lượng, tài nguyên than khoáng Việt Nam
TNMT.2003-2006.03.07 Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao trình độ công nghệ địa vật lý trong các lĩnh vực hoạt động thuộc bộ tài nguyên và môi trường
TNMT.2003-2006.03.08 Nghiên cứu dự báo động thái nước dưới đất bằng phương pháp mô hình số, ứng dụng dự báo động thái nước dưới đất vùng tây bắc đồng bằng bắc bộ
TNMT.2003-2006.03.09 Nghiên cứu phương pháp đánh dấu bản quyền tài liệu địa chất số.
TNMT.2003-2006.03.10 Nghiên cứu thử nghiệm các phương pháp với thiết bị, công nghệ và kỹ thuật mới của địa vật lý có khả năng phát hiện các thân quặng ẩn sâu.
TNMT.2003-2006.03.11 Nghiên cứu, thử nghiệm để xây dựng quy trình công nghệ xử lý, phân tích tổng hợp tài liệu địa vật lý và ảnh viễn thám với mục đích điều tra địa chất và khoáng sản.
TNMT.2003-2006.03.12 Nghiên cứu triển khai ứng dụng các phần mềm mô hình địa chất thủy văn để đánh giá nguy cơ ô nhiễm môi trường
Tổng số: 1554 bản ghi.