NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2003-2006.04.01 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường theo lưu vực sông
TNMT.2003-2006.04.02 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác định các thông số và tần suất quan trắc môi trường không khí và nước trong hệ thống quan trắc môi trường quốc gia
TNMT.2003.01.53 Nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về đất đai đối với thị trường bất động sản (nhà ở, đất ở).
TNMT.2003.01.54 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống bản đồ chuyên đề phục vụ công tác quản lý, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
TNMT.2003.01.64 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đảm bảo an ninh lương thực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế làm giảm diện tích đất ruộng lúa.
CS.2002-2009.01.07 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp của việc sử dụng đất bãi rác sinh hoạt khu dân cư nông thôn tỉnh Thái Bình.
09-03/ĐC 09-03/ĐC: THỬ NGHIỆM CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI VÀ CÁC ĐẢO VIỆT NAM BẰNG CÁC PHẦN MỀM HIỆN CÓ
TNMT.2002.01.39 Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn của nội dung, ký hiệu bản đồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất theo lãnh thổ hành chính các cấp cả nước, tỉnh, huyện, xã phục vụ công tác quản lý đất và nhu cầu sử dụng của các ngành, các cấp chính quyền địa phương
TNMT.2002.01.40 Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu để lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm ở cấp tỉnh, huyện, xã
TNMT.2002.01.41 Điều tra nghiên cứu xã hội học về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư
Tổng số: 1554 bản ghi.