NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
CS.2002-2009.01.12 Nghiên cứu, đề xuất trình tự, nội dung, phương pháp đánh giá thoái hóa đất cấp huyện
CS.2002-2009.01.13 Nghiên cứu thực trạng hệ thống địa chính Việt Nam và đề xuất hướng phát triển.
CS.2002-2009.01.14 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp sử dụng có hiệu quả đất bãi thải cho việc xử lý chất thải rắn tại một số đô thị lớn ở Việt Nam.
CS.2002-2009.01.01 Nghiên cứu đề xuất phương pháp dự báo diện tích một số loại đất phi nông nghiệp phục vụ quy hoạch sử dụng đất cả nước và các vùng trong mối quan hệ với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.
CS.2002-2009.01.02 Nghiên cứu, đề xuất hệ số quy đổi đất đai giữa một số loại đất thuộc nhóm đất sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng.
CS.2002-2009.01.03 Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng bố trí sử dụng đất cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao cấp xã phục vụ cho mục đích phát triển các cơ sở dịch vụ công cộng vùng nông thôn đồng bằng sông Hồng.
CS.2002-2009.01.04 Ứng dụng công nghệ GIS để tự động hóa công đoạn xử lý, tổng hợp và biên tập một số đối tượng của bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp trên từ bản đồ cấp dưới dạng số.
CS.2002-2009.01.05 Nghiên cứu hiệu quả kinh tế và hiệu quả sử dụng đất trong việc kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn cấp xã tại vùng đồng bằng sông Hồng.
Tổng số: 1538 bản ghi.