NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2002.01.01 Nghiên cứu “hệ thống gps đo vẽ bản đồ” và khả năng ứng dụng trong công tác thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính
TNMT.2001.01.93 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của vấn đề du canh, du cư và đề xuất phương án bố trí sử dụng đất phục vụ công tác định canh, định cư trên địa bàn cấp huyện vùng miền núi phía bắc
CS.2002-2009.01.08 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ đối với các khu vực thu hồi đất để phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện kim thành, tỉnh Hải Dương nhằm đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi.
CS.2002-2009.01.09 Nghiên cứu ảnh hưởng của việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tới sinh kế của người bị thu hồi đất trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội làm cơ sở cho việc đề xuất một số giải pháp góp phần cải thiện đời sống, việc làm cho người có đất nông nghiệp bị thu hồi.
CS.2002-2009.01.10 Nghiên cứu, đề xuất những chỉ tiêu đánh giá chất lượng tài nguyên đất phục vụ mục đích nông nghiệp trong các dự án quy hoạch sử dụng đất.
CS.2002-2009.01.11 Nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp định giá một số loại đất sản xuất nông nghiệp.
CS.2002-2009.01.12 Nghiên cứu, đề xuất trình tự, nội dung, phương pháp đánh giá thoái hóa đất cấp huyện
CS.2002-2009.01.13 Nghiên cứu thực trạng hệ thống địa chính Việt Nam và đề xuất hướng phát triển.
CS.2002-2009.01.14 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp sử dụng có hiệu quả đất bãi thải cho việc xử lý chất thải rắn tại một số đô thị lớn ở Việt Nam.
CS.2002-2009.01.01 Nghiên cứu đề xuất phương pháp dự báo diện tích một số loại đất phi nông nghiệp phục vụ quy hoạch sử dụng đất cả nước và các vùng trong mối quan hệ với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.
Tổng số: 1554 bản ghi.