NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2019.04.01 Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo và cảnh báo chất lượng nước lưu vực sông Thị Vải phục vụ công tác quản lý môi trường lưu vực sông.
TNMT.2020.04.06 Nghiên cứu đề xuất hướng dẫn kỹ thuật giải quyết xung đột môi trường do tình trạng thủy sản chết hàng loạt nhằm giải quyết xung đột môi trường
TNMT.2019.04.05 Nguyên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp và hộ gia đình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
TNMT.2019.10.02 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế phục vụ xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường
TNMT.2020.04.01 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất chính sách bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại Việt Nam
TNMT.2020.04.04 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam
TNMT.2021.553.02 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme xử lý chất thải rắn chế biến tôm nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường
TNMT.2020.553.04 Nghiên cứu giải pháp quản lý và công nghệ xử lý phụ phẩm nông nghiệp bằng chế phẩm sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí vùng ven đô
TNMT.2021.553.01 Nghiên cứu xử lý bã thải sắn làm thức ăn chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường
NCCB.2021.562.02 Nghiên cứu dự báo tiềm năng khoáng sản thori ở Việt Nam và đề xuất kế hoạch điều tra, đánh giá tiếp theo
Tổng số: 1540 bản ghi.