NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
NVTX.2021.07.07 Quản lý, vận hành, sử dụng thiết bị trong công tác đo đạc bản đồ
NVTX.2021.07.08 Nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình tính toán xử lý số liệu của các máy trọng lực hàng không ở Việt Nam. (Thế hệ thiết bị mới TAGS-6 và GT-2A)
NVTX.2021.07.10 Thành lập bản đồ phân loại đất ngập nước tỷ lệ 1: 100 000 phục vụ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp quốc gia và cấp vùng bằng các nguồn tư liệu ảnh giá thành thấp
NVTX.2021.07.12 Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học công nghệ và đào tạo của Viện Khoa học Đo đạc và bản đồ
NVTX.2021.07.14 Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế chuyên ngành của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
NVTX.2021.10.05 Nghiên cứu, cập nhật các sáng kiến quản trị tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản hiện đại trên thế giới. Đánh giá khả năng áp dụng của Việt Nam
TNMT.2021.03.02 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo phao trôi thu thập dữ liệu biển
NVTX.2021.02.01 Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học và công nghệ của Viện Khoa học tài nguyên nước
NVTX.2021.02.02 Xây dựng khung báo cáo thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước (chỉ tiêu 6.5.1) và áp dụng thử nghiệm cho vùng đồng bằng sông Cửu Long
NVTX.2021.02.03 Cung cấp bản tin tài nguyên nước mùa cạn vào vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Tổng số: 1569 bản ghi.