NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
NVTX.2021.02.04 Nghiên cứu sử dụng số liệu viễn thám xây dựng bản tin giám sát và cảnh báo hạn hán cho khu vực Tây Nguyê
NVTX.2021.02.05 Thông tin, truyền thông khoa học và công nghệ; hội nghị, hội thảo khoa học; xây dựng bộ thông tin dữ liệu phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Khoa học tài nguyên nước năm 2020- 2021
NVTX.2021.02.06 Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế, hợp tác trong nước với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ
NVTX.2021.02.07 Quản lý tổ chức cán bộ; tài chính; hành chính; quản trị của Viện Khoa học tài nguyên nước 2021
NVTX.2021.03.01 Quản lý hoạt động KHCN, hợp tác quốc tế, đào tạo sau đại học
NVTX.2021.03.02 Quản lý tổ chức cán bộ; hành chính, quản trị; kế hoạch, tài chính
NVTX.2021.07.03 Nghiên cứu, đề xuất quy trình vận hành tích hợp các thiết bị dò công trình ngầm (công nghệ GeoRadar) RIS Hi Mod và Vloc pro
TNMT.2019.04.01 Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo và cảnh báo chất lượng nước lưu vực sông Thị Vải phục vụ công tác quản lý môi trường lưu vực sông.
TNMT.2020.04.06 Nghiên cứu đề xuất hướng dẫn kỹ thuật giải quyết xung đột môi trường do tình trạng thủy sản chết hàng loạt nhằm giải quyết xung đột môi trường
TNMT.2019.04.05 Nguyên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp và hộ gia đình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Tổng số: 1569 bản ghi.