Thông tin nhiệm vụ

Biên tập và xuất bản sách chuyên khảo giới thiệu về Công viên địa chất Toàn cầu của Việt Nam được UNESCO công nhận

CS.2022.8
240 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ

1. Kinh nghiệm quốc tế về tài liệu chuyên khảo công bố Công viên địa chất Toàn cầu;
2. Biên tập và xuất bản được sách chuyên khảo giới thiệu về Công viên địa chất Toàn cầu của Việt Nam được UNESCO công nhận (song ngữ Anh – Việt).
 

1. Sách chuyên khảo giới thiệu về Công viên địa chất Toàn cầu của Việt Nam được UNESCO công nhận (song ngữ Anh – Việt);
2. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ
 

01/01/2022
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Cấp Cơ sở