Thông tin nhiệm vụ

Cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai giữa Luật Đất đai và các đạo luật có liên quan, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai ở Việt Nam

TNMT.2019.01.01
1411 (triệu đồng)
Đất đai

1. Đánh giá được thực trạng hệ lụy của sự chồng chéo, không đồng bộ, thống nhất trong các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai giữa Luật Đất đai và các đạo luật có liên quan;

2. Đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai giữa Luật Đất đai và các đạo luật có liên quan, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai ở Việt Nam.

1. Báo cáo kinh nghiệm nước ngoài trong việc xác định phạm vi điều chỉnh của Luật đất đai và các đạo luật có liên quan; các giải pháp để giải quyết việc chồng chéo, không đồng bộ, thống nhất trong các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai;

2. Báo cáo thực trạng sự chồng chéo, không đồng bộ, thống nhất trong các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai giữa Luật Đất đai và các đạo luật có liên quan và tác động đến hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai ở Việt Nam;

3. Giải pháp đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai giữa Luật Đất đai và các đạo luật có liên quan, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai ở Việt Nam;

4. 01 bài đăng tạp chí khoa học;

5. 01 cuốn sách chuyên khảo.

01/07/2020
24 (tháng)
Cấp Bộ