Thông tin nhiệm vụ

Cung cấp bản tin tài nguyên nước mùa cạn vào vùng Đồng bằng sông Cửu Long

NVTX.2021.02.03
671 (triệu đồng)
Tài nguyên nước

Thực hiện được bản tin thông báo tài nguyên nước mùa cạn vào vùng ĐBSCL
 

- Thu thập, tổng hợp số liệu lưu vực sông Mê Công;
- Đánh giá diễn biến nguồn tài nguyên nước mặt của sông Mê Kông vào Việt Nam;
- Xây dựng bản tin tài nguyên nước mặt mùa cạn vào vùng ĐBSCL trong mùa cạn thời đoạn 1 tháng
- Xây dựng bản tin tài nguyên nước mặt mùa cạn vào vùng ĐBSCL trong mùa cạn thời đoạn 3 tháng;
- Xây dựng bản tin tài nguyên nước mặt mùa cạn vào vùng ĐBSCL trong mùa cạn thời đoạn 6 tháng.
- Phân tích đánh giá kết quả dự báo của các bản tin.
Các kết qủa chính cần đạt được:
- Số liệu, dữ liệu phục vụ nghiên cứu đề tài ;
- Bản tin tài nguyên nước mặt mùa cạn vào vùng ĐBSCL trong mùa cạn thời đoạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng.
 

01/01/2021
12 (tháng)
Viện Khoa học tài nguyên nước
TXTCN