Thông tin nhiệm vụ

Đánh giá tác động của hoạt động khai thác cát đến chế độ dòng chảy và vận chuyển bùn cát tại vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn

CS.2022.11
250 (triệu đồng)
Quản lý và Đào tạo

1. Đánh giá tác động của hoạt động khai thác cát đến chế độ dòng chảy và xu thế vận chuyển bùn cát tại vùng hạ lưu sông Đồng Nai - Sài Gòn.
2. Đánh giá mức độ thiếu hụt bùn cát và khả năng tái bồi tại các mỏ khai thác cát tại vùng hạ lưu sông Đồng Nai - Sài Gòn.
 

1. Báo cáo về sự thay đổi của chế độ thủy động lực dưới tác động của hoạt động khai thác cát tại vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn theo các kịch bản khai thác cát;
2. Báo cáo về xu thế vận chuyển bùn cát và diễn biến bồi/xói theo các kịch bản khai thác cát;
3. Báo cáo đánh giá, định lượng khả năng tái bồi, phân phối lại nguồn bùn cát tại các mỏ khai thác cát;

4. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ;
5. 01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành.
 

01/01/2022
12 (tháng)
Cấp Cơ sở