Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng quy định kỹ thuật đánh giá tác động tích lũy đến môi trường trầm tích, nước và hệ sinh thái môi trường vùng biển ven bờ có các khu công nghiệp

TNMT.2021.562.09
2193 (triệu đồng)
Khoa học biển

1. Xác định được các bộ tiêu chí đánh giá tác động tích lũy đến môi trường trầm tích, nước và hệ sinh thái môi trường vùng biển ven bờ có các khu công nghiệp.

2. Xây dựng được quy định kỹ thuật đánh giá tác động đánh giá tác động tích lũy đến môi trường trầm tích, nước và hệ sinh thái môi trường vùng biển ven bờ có các khu công nghiệp.

3. Áp dụng thử nghiệm đánh giá tại 01 vùng biển ven bờ có các khu công nghiệp từ các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế;

1. Báo cáo cơ sở khoa học để xác định các bộ tiêu chí đánh giá tác động tích lũy đến môi trường trầm tích, nước và hệ sinh thái môi trường vùng biển ven bờ có các khu công nghiệp;

2. Bộ tiêu chí đánh giá tác động tích lũy đến môi trường trầm tích, nước và hệ sinh thái môi trường vùng biển ven bờ có các khu công nghiệp;

3. Dự thảo quy định kỹ thuật đánh giá tác động đánh giá tác động tích lũy đến môi trường trầm tích, nước và hệ sinh thái môi trường vùng biển ven bờ có các khu công nghiệp;

4. Hướng dẫn thực hiện quy định kỹ thuật đánh giá tác động đánh giá tác động tích lũy đến môi trường trầm tích, nước và hệ sinh thái môi trường vùng biển ven bờ có các khu công nghiệp;

5. Bài báo khoa học quốc tế trong danh mục ISI/SCOPUS: 01; Bài báo khoa học trong nước: 02.

6. Hỗ trợ đào tạo 01 tiến sỹ.

01/01/2021
30 (tháng)
Đại học QG Hà Nội
Cấp Bộ
TS. Nguyễn Tài Tuệ