Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá mức độ suy thoái của hệ sinh thái ở Việt Nam

TNMT.2020.04.02
1351 (triệu đồng)
Môi trường

1.  Xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn về bộ tiêu chí đánh giá mức độ suy thoái của hệ sinh thái đất ngập nước;

2. Xây dựng được bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá mức độ suy thoái của hệ sinh thái đất ngập nước phù hợp với Việt Nam

Nội dung 1: Tổng quan cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về đánh giá hệ sinh thái bị suy thoái

Nội dung 2: Khảo sát, đánh giá hiện trạng các hệ sinh thái đất ngập nước và năng lực thực hiện đánh giá mức độ suy thoái hệ sinh thái ở Việt Nam

Nội dung 3: Đề xuất xây dựng bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá hệ sinh thái đất ngập nước bị suy thoái phù hợp với điều kiện Việt Nam

Nội dung 4: Đề xuất nội dung phục vụ xây dựng Thông tư hướng dẫn về xác định mức độ hệ sinh thái đất ngập nước bị suy thoái ở Việt Nam.

 

1. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;

2. Bộ tiêu chí đánh giá mức độ suy thoái của hệ sinh thái phù hợp với Việt Nam;

3. Dự thảo Thông tư hướng dẫn đánh giá mức độ suy thoái của hệ sinh thái ở Việt Nam;

4. Báo cáo đánh giá thử nghiệm cho một số hệ sinh thái;

5. 02 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành;

6. Hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sỹ.

02/01/2020
24 (tháng)
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Cấp Bộ
ThS. Vũ Thị Thanh Nga
Ths.Vũ Thị Thanh Nga; Ths. Nguyễn Thị Thu Hà; TS. Hoàng Hồng Hạnh; TS. Nguyễn Trung Thắng; TS. Lại Văn Mạnh; TS. Trần Thị Kim Tĩnh; ThS. Đàm Thị Quỳnh Nga; Ths. Hoàng Thị Hiền;Ths. Vũ Đăng Tiếp; KS. Trần Quý Trung